Algemene voorwaarden

Dit zijn De Algemene Voorwaarden van RoyalKaarten.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gebruikt door RoyalKaarten

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
RoyalKaarten | info@royalkaarten.nl

Artikel 2 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van RoyalKaarten en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener (ondernemer) georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument en op elk aanbod van de ondernemer.
Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar. Wanneer het niet mogelijk is de algemene voorwaarden op voorhand beschikbaar te stellen zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven dat de consument de algemene voorwaarden kan inzien en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk gratis worden toegezonden. Ook kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit niet mogelijk, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze gratis zullen worden toegezonden.
Indien naast deze algemene voorwaarden tevens bepaalde product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich, indien sprake is van tegenstrijdige (algemene) voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.

Artikel 4 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel.
De ondernemer bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door de ondernemer niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data voor het geval de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. De ondernemer zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien de consument elektronisch kan betalen. In dat kader zal de ondernemer zorgen voor een veilige webomgeving.
Aan de consument zal de ondernemer bij het product of dienst meezenden de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
c. de in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
d. de informatie over de garanties en service na aankoop;
e. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
De bepaling in lid 4 is alleen van toepassing op de eerste levering indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten;
De ondernemer kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Het aanbod

De ondernemer zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument het product/dienst goed kan beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten deze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden de ondernemer niet.
Bij een aanbod vermeldt de ondernemer duidelijk wat de rechten en plichten van een consument zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de
prijs inclusief belastingen; – kosten van aflevering indien van toepassing;
wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe de consument deze tot stand kan laten komen; – wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;
de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze door de consument kan worden geraadpleegd;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de periode voor het gestand doen van de prijs;

Artikel 6 – De prijs

Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief BTW. Er kan in het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals belastingen (BTW), verpakkings- of verzendkosten. Indien deze kosten van toepassing zijn dienen deze duidelijk bij het aanbod te worden vermeld.
De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
Indien sprake is van producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waar de ondernemer geen invloed op heeft kan de ondernemer, in afwijking van het vorige lid, de product/dienst met variabele prijzen aanbieden, mits door de ondernemer duidelijk bij het aanbod wordt vermeld dat sprake kan zijn van deze schommelingen en dat de prijzen richtprijzen zijn.
Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij de ondernemer dit bedongen heeft deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen danwel de consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst op te zeggen op het moment dat sprake is van een prijsverhoging.

Artikel 7 – Betaling

De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van stukken met betrekking tot die dienst.
Indien sprake is van non- of wanbetaling door de consument kan de ondernemer, tenzij dat wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de consument in rekening brengen mits zulks vooraf aan de consument is medegedeeld.
Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de consument aan de ondernemer te worden medegedeeld.
In algemene voorwaarden mag bij de verkoop van producten aan consumenten nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Vooruitbetaling van meer dan 50% mag wel overeengekomen worden. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst voordat de afgesproken vooruitbetaling is verricht.
Artikel 8 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
RoyalKaarten is niet aansprakelijk voor afwijkingen in het drukwerk. Afwijkingen in het drukwerk tussen het uiteindelijk geleverde product en de proefmodellen, kan niet de reden van afwijzing, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding zijn. De kwaliteit van het drukwerk kan per kaart verschillen. Herroepingsrecht is niet van toepassing, aangezien het om gepersonaliseerde producten gaat.

Artikel 9 – Wijziging van de algemene voorwaarden van RoyalKaarten
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op de juiste wijze zijn gepubliceerd. Bij wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod genieten de voor de consument meest gunstige bepaling(en) voorrang.

Artikel 10 – Toepasselijk Recht
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Omschrijving
In deze aanvullende bepalingen wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Artikel 12 – Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merken, handelsnamen, auteursrechten met betrekking tot RoyalKaarten en, zijn eigendom van de ondernemer en/of van haar licentiegevers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer en/of van haar licentiegevers nimmer gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het creëren van een product. De onderneming en/of haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.
Indien de consument een kaart samenstelt met de online kaartenservice van RoyalKaarten en daarvoor gebruikt maakt van beeldmateriaal anders dan op de site van RoyalKaarten aangeboden materiaal, dan vrijwaart de consument de ondernemer en/of haar licentiegevers voor aanspraken van derden op grond van inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van portretrechten).
Niets van de website van de ondernemer (waaronder begrepen de beelden in de RoyalKaarten galerij, teksten, grafisch materiaal en logo’s) mag worden verveelvoudigd (waaronder downloaden) en/of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer en/of haar licentiegevers.
Geen van de bepalingen in dit artikel zullen worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van de ondernemer.
Indien iemand meent dat er inbreuk wordt gepleegd op zijn of haar intellectuele eigendomsrechten dan kan hij of zij contact opnemen met RoyalKaarten te Poeldijk.
Artikel 13 – Bezorging

De ondernemer stelt alles in het werk om de bestellingen op de juiste datum en op het juiste adres te laten bezorgen. De ondernemer is echter niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het niet tijdig arriveren van een bestelling of het arriveren op een onjuist adres.